Excuusbrief aan Westerling, origineel plus uitgetypte versie

TEKSTVERSIE

Jal.W.R. Soepratman. No.2

Ujung Pandang

Indonesia

13 april 1977.

R.P.P. Westerling

Ter Haarstraat 13,

Amsterdam

Nederland

 

Weledelgestrenge Heer Kapt. R.P.P. Westerling,

Uw brief dd. 8 maart 1977 heb ik in goede orde ontvangen. Door mijn  interview met de betrokken officieren van de T.R.I., heb ik zoveel informaties gewonnen betreffende de zg.”korban 40.000” (40.000 slachtoffers) in Zuid-Celebes, dat ik tot de conclusie ben gekomen dat dit genoemde  aantal zuiver fictief is en gegrond op een politisch oogmerk, dus een propaganda maatregel tegen de Nederlandse bezetting. De eerste bekendmaking van de 40.000 slachtoffers in Zuid-Celebes had plaats vlak na de eerste politionele actie op Java. Toen waren aanwezig Kahar Muzakkar (als commandant van de TRI Persiapan Sulawesi), K.S. Musud, Muhammadang M. Saleh Lahade en andere van Zuid Celebes afkomstige officieren, en een officier van het Hoofdkwartier van het Indonesisch Republikeinse Leger.

Op dat tijdstip viel een wagon met 40 TRI soldaten in een rivier tussen Jongbang en Surabaja, waarbij 40 slachtoffers vielen . Van de Republikeinse zijde werd bij de Verenigde Naties fel geprotesteerd tegen de wreedheid van het Nederlandse Leger, die de T.R.I. soldaten in een hinderlaag lokte. Kahar Muzakker vond dat er niet zo’n drukte gemaakt moest worden over die 40 man slachtoffers van het treinongeluk, terwijl er 4000 of wellicht 40.000 Indonesiërs in Zuid Celebes de dood vonden door de hand van het Nederlandse Leger. Hij rapporteerde het laatstgenoemde geval aan wijlen Presiden Sukarno, die de gebeurtenis met grote ontroering aanhoorde.

Vanaf dat ogenblik werd deze “korban 40.000” steeds in de redevoeringen van onze Indonesische leiders gebezigd om het elan van eigen troepen op te voeren en om sympathie op het buitenlandse forum te verkrijgen.

Na een nader onderzoek in de Onderafdeling Jeneponto, heb ik een lijst gekregen dat er maar 565 slachtoffers in het tijdvak 1945-1950 gevallen waren van 256 in de periode van december 1946 tot Februari 1947,  Toen moest ik constateren dat de slachtoffers hoofdzakelijk vielen door de hand van de “Barican Poke”( georganiseerde massa- het Nederlandse Leger en onder leiding van plaatselijke aristocraten). Dit was ook het geval met onze legendarische heldin Emmy Saelen van de Guerrilla Strijders in de omgeving van Makassar die in de kampong Kassie-Kassie de dood vond.

Naar mijn overtuiging is dit in andere gedeelten van Zuid-Celebes het geval, zodat ik de mening ben toegedaan dat 40.000 slachtoffers die de Speciale troepen van het KNIL, onder uw leiding in de schoenen werd geschoven, enerzijds overdreven is en anderzijds de slachtoffers niet allemaal door genoemd onderdeel van het KNIL werden gedood.                                           Teneinde mij in staat te stellen om een historisch verantwoordde Krijgsgeschiedenis hier te lande op te maken die gebaseerd is op feiten  en niet op gissingen en veronderstellingen verzoek ik u dringend uw medewerking hiervoor te willen verlenen en mij per ommegaand de onontbeerlijke inlichtingen ter zake te willen doen toekomen. Deze correctie van Historische gegevens kan mijnsinziens alleen leiden tot verlichting van de schuldenlast van het KNIL en het voormalige Nederlands-Indisch Bestuur,

 

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, Geschiedkundig Onderzoek der Strijdkrachten, Samenwerking van het Hoofdkwartier KODAM XN/HN met Universiteit Hassanuddin en IKER-U jung Padang

Lt.Col.Dr.M Natzie Sa:id, SA.