Aanklacht

1.

AANKLACHT:

3-9 R.I. ZOU IN EEN OMSINGELINGS ACTIE  OP 9 DEC  1947 431 MANNEN , VROUWEN EN KINDEREN HEBBEN VERMOORD. DIT HEEFT ONLANGS WEER IN HET DAGBLAD VAN HET NOORDEN EN IN DE LEEUWARDER COURANT GESTAAN EN VREEMD GENOEG WORDT EEN DERGELIJK BERICHT VOOR “KENNISGEVING AANGENOMEN”. PUTTEN, LIDICE, EN MI LAI  HALEN DE WERELDPERS EN EEN BEWERING ALS DEZE WORDT VERDER OVER GEZWEGEN. DAT DUIDT ER TOCH OP DAT HET NIET ALS EEN FEIT WORDT BESCHOUWD, MAAR WAAROM ISER DAN NIEMAND DIE ER STELLING TEGEN NEEMT.

DE FEITEN ZIJN N.L. HEEL ANDERS. ENKELE JAREN TERUG ZIJN IN EEN UITZENDING  OP DE TV  EEN BEGRAAFPLAATS GETOOND WAARBIJ OP EEN WIT  GESCHILDERD HOUTEN BORDJE VAN CA. 60 X 40 CM VIER JAARTALLEN STONDEN MET EEN TOTAAL VAN 431 SLACHTOFFERS. LATER IS OOK, IN BERICHTEN, HET GETAL 433 WEL GENOEMD . DIT GETAL KWAM IK TEGEN OP BERICHTEN OVER R.G OP GOOGLE.

HET AANTAL DODEN WAT WAS TE BETREUREN ZOU ZIJN VOOR 1947 WAS , NAAR IK MEEN 190, VOOR 1948  WAREN DAT 35 (DAT HEB IK GOED ONTHOUDEN WANT DAT ZOU  EEN ACTIE KUNNEN ZIJN GEWEEST DIE ONDER MIJN LEIDING  IS GEDAAN IN SAMENWERKING MET DE DOOR ONS OPGERICHTTE KAMPONGWACHT VAN DE KAMPONGS DIE VLAK BIJ ONS DETACHEMENT TANDJONGPOERA WAREN GELEGEN) ZIE FOTO’S. VOLGENS MIJN AANTEKENINGEN  WAS  DAT TUSSEN  8  EN 13 OKTOBER 48 EN ALS IK ME GOED HERINNER STOND OP HET BORDJE DAT IK OP DE TV ZAG 6 DEC. 48.

IN 1948 WAS IK SAMEN MET MIJN COLLEGA DICK VAN DER SLUIS TOEGEVOEGD AAN EN DETACHEMENT VAN CA. 20 MAN IN TANDJONG POERA, VLAK BIJ KRAWANG. WE HADDEN AL GAUW GOEDE CONTACTEN MET DE OMLIGGENDE KAMPONGS EN KREGEN STEUN VAN DE KAMPONG BEWONERS. WE HADDEN EEN KAMPONG WACHT OPGERICHT .

ALS ER VREEMDELINGEN WAREN DIE ZE NIET VERTROUWDEN BRACHTEN ZE DIE BIJ ONS EN ZE ZORGDEN VOOR INFORMATIE OVER WAT ERIN HUN OMGEVING GEBEURDE.

 

2.

UIT WRAAK VOOR HET LOYAAL MEEWERKEN MET ONS DETACHEMENT ZIJN  IN DE NACHT VAN 7 OP 8 OKTOBER 1948 DOOR  BENDELEDEN, DIE R.G EN OMGEVING IN HUN GREEP HADDEN,  ONZE KAMPONGS OVERVALLEN, IN BRAND GESTOKEN EN BESTOLEN VAN KIPPEN, GEITEN EN HUISRAAD.

HET BETREFT  SETJANG, BANKOEANG EN IPLIK, WIJ HEBBEN GETRACHT EEN EN ANDER TE REDDEN, MAAR ER WAS GEEN DRUP WATER EN GEEN BLUSMATERIAAL.

WIJ HEBBEN MET MEDEWERKING VAN DE OUD ASS. WEDANA VAN ONS GEBIED, SOERIA ADILAGA, DIE IN KRAWANG WOONDE EN WAARMEE IK CONTACT HAD GEZOCHT OM INZICHT TE KRIJGEN IN ONS WERKGEBIED, EEN ACTIE OP TOUW GEZET OM BIJ DE  PLAATSELIJKE OVERHEID GELD EN VERDERE STEUN TE KRIJGEN VOOR  DE AANKOOP VAN HOUT, VOOR WEDEROPBOUW EN AANSCHAF VAN KIPPEN, GEITEN ENZ.

ONZE KAMPONGWACHT, INMIDDELS BEWAPEND MET BUITGEMAAKTE EN NAAR IK MEEN OOK VAN POLITIECHEF BERRETTY GEKREGEN WAPENS, WILDE GENOEGDOENING EN TERUGHALEN WAT HEN WAS ONTSTOLEN, WAAR IK TEGEN WAS. DE ASS. WEDANA MEENDE DAT WE HEN WEL DE GELEGENHEID KONDEN GEVEN OM HET HUN ONTSTOLENE TERUG TE HALEN, ALS WE HEN STRAK IN DE HAND HIELDEN.

DAT WAS  OKTOBER  1948. ER IS BIJ DEZE ACTIE GEEN SCHOT GELOST. DE LOERAH WAS MET DE BENDELEDEN OP DE VLUCHT EN DE BEVOLKING GEDROEG ZICH ZOALS WE GEWEND WAREN IN VERAFGELEGEN KAMPONGS; AFSTANDELIJK EN ONS NEGEREND . WIJ GINGEN DAAR MET EEN PATROUILLE VAN CA 15 MAN NAAR TOE AANGEVULD MET EEN 15-TAL KAMPONGBEWONERS, DIE  EEN ZESTAL WAPENS HADDEN.

ALS WIJ HADDEN GEWETEN DAT 3-9 DAAR IN 47 431 MENSEN ZOU HEBBEN VERMOORD, WAS IK NIET MET ZO’N KLEINE GROEP NAAR DE VER AFGELEGEN KAMPONG R.G. GEGAAN. IN 48 WISTEN WIJ NIETS HIEROVER. ALHOEWEL IK IN 47 BIJ DIE BEWUSTE ACTIE BETROKKEN WAS OP DE LINKERFLANK EN WE DAAR ZOVEEL TEGENSTAND KREGEN, DAT WE TE LAAT IN R.G KWAMEN. DAT WE TOEN VEEL TEGENSTAND KREGEN BEWIJST OOK NOG EENS DAT R.G. IN 47 IN HANDEN WAS VAN EEN OF ANDERE BENDE, DAROEL ISLAM OF BARISAN HITAM.

 

3.

ER IS BIJ MIJN ACTIE GEPROBEERD HET HUIS VAN DE LOERAH  IN BRAND TE STEKEN, MAAR DAT HEB IK KUNNEN VERHINDEREN, ER WAS ALLEEN EEN BEGIN VAN BRAND. HET ATAP DAK LIEP WAT SCHADE OP. HET WAS BEKEND DAT DE LOERAH MET DE BENDE SAMENWERKTE, MAAR WAT MOEST DE MAN ANDERS, WIJ WAREN VEEL TE VER WEG OM TE HULP TE KOMEN.

ALS 3-9  EEN JAAR TEVOREN, ZOALS NU WORDT BEWEERD, AL DIE KAMPONGBEWONERS ZOU HEBBEN VERMOORD ZOU DE ASS.WEDANA, SOERIA ADILAGA,  MIJ HEEL ANDERS HEBBEN ONTVANGEN TOEN IK VROEG OM EEN GESPREK MET HEM TE MOGEN HEBBEN OM WAT MEER TE WETEN TE KOMEN OVER HET GEBIED WAARVOOR ONS DETACHEMENT VERANTWOORDELIJK WAS. HIJ ONTVING MIJ ZEER VRIENDELIJK .

BIJ DE” TERUGHAALACTIE ACTIE “ KREEG IK ZIJN PERSOONLIJKE BEDIENDE MEE. MOGELIJK OM EEN GOED VERSLAG TE KRIJGEN VAN EEN KENNER VAN HET GEBIED. DEZE MAN IS DOOR MIJ, TOEN WE LATER IN HET CHERIBONSE LAGEN, UIT KRAWANG GEHAALD MET ZIJN VROUW OM DAAR ONS TEAM TE VERSTERKEN . DE WEDANA VERLEENDE HIERAAN ZIJN MEDEWERKING .

WAARDOOR ER 35 SLACHTOFFERS OP HET BORDJE STAAN WEET IK NIET, MAAR  ZEKER NIET DOOR 3-9 R.I. HET KAN BEST ZO ZIJN DAT ER DOOR EEN ANDERE ACTIE, MAAR BESLIST NIET DIE VAN 3-9 R.I , SLACHTOFFERS ZIJN GEMAAKT. UIT HET RAPPORT VAN DE COMM. VAN G.D. BLIJKT DAT DE BENDES BEWONERS HEBBEN ONTHOOFD EN IN DE KALI GEWORPEN. MOGELIJK WAREN DAT DIE 35 MAN.

AAN DE ANDERE KANT VAN DE TJITAROEM LAG EEN AFD VAN DE KNIL EN  KST EN IK HEB GEEN INFORMATIE OVER HUN ACTIES, MAAR 3-9 R.I KAN MEN  NIET BETICHTEN VAN 35

SLACHTOFFERS IN 1948

VOORTS STONDEN ER NOG GETALLEN VAN SLACHTOFFERSVOOR 1949 EN NAAR IK MEEN ZELFS 1950.  HET TOTAAL WAS 431 OF 433. DIT MOET IN DE ARCHIEVEN NOG TE VINDEN ZIJN.

 

4.

IN 1949 WAS 3-9 R.I AL NIET MEER IN HET KRAWANGSE EN IS DUS EEN BEWEZEN ONJUISTHEID

BIJ GOOGLE ZOCHT IK NAAR RAWAGEDE EN VOND ONDER DE NAAM PIENTER EEN TEKST MET DAARBIJ EEN BORDJE WAAROP HET AANTAL SLACHTOFFERS GEMAAKT DOOR HET NEDERLANDSE LEGER IS AFGEBEELD.  ME DIT IS EN ANDER BORDJE DAN DAT OP DE TV WAS TE ZIEN.

HET GESCHREVENE IS, VREEMD GENOEG, GEDEELTELIJK ONLEESBAAR GEMAAKT DOORDAT MEN ER EEN JAS OF IETS DERG. OVERHEEN HEEFT GEHANGEN.

HET ZIET ER ONGEVEER ZÓ UIT:

 

DATA KORBAN PERIS………

MILITER BELANDA …….

TGL     9 DES. 1947 ……..

1 JAN-OCT 1948……..

1 JULI – NOV.1950…….

JANG DEMAKAMKAN DE TAM…….

SAMPURNA P…….RAWA………\

 

WAAR DE STIPPEN ZIJN LIGT HET JASJE.

DE AANTALLEN ZIJN M.I BEWUST WEGGEWERKT ONDER DE JAS MAAR HET JAARTAL 1950 IS DUIDELIJK TE LEZEN.

HET BORDJE DAT IK OP DE TV. HEB GEZIEN. HAD 4 RIJTJES ONDERELKAAR MET DE DATA 1947 1948 1949  EN 1950(?)   ALS OPTELLING NAAR IK MEEN 431 . ALS DIT HET TOTAAL IS EN 1949 EN 1950 WORDEN GENOEMD IS HIERMEE BEWEZEN DAT DE AANTIJGING TEGEN 3-9 EEN LEUGEN IS, WANT NOGMAALS IN 1949 EN 1950 WAREN WIJ DAAR NIET AL NIET MEER.

WAT HET EERSTE GETAL BETREFT, HIER OVER STAAT IN ÉÉN DER VERSLAGEN DIE IN MIJN BEZIT ZIJN, DAT OOGGETUIGEN SPREKEN VAN 20 LANGHARIGEN DIE ZICH IN DE VIJVER SCHUILHIELDEN EN DAAR ZIJN GEDOOD.

DE JAVABODE BERICHTTE IN ‘47 DAT BIJ EEN ACTIE VAN 3-9 R.I. 150 BENDELEDEN ZOUDEN ZIJN GESNEUVELD. WIJ LAZEN DAT INDERTIJD OOK EN VONDEN DAT EEN INDIANENVERHAAL VAN DE MAJOOR DIE TIJDELIJKE BIJ 3-9 R.I. WAS, EN AFKOMSTIG VAN DE STAF VAN DE BRIGADE.

 

5.

HIJ ZOU ONS WEL EENS LEREN HOE JE ZULKE ZAKEN MOEST AANPAKKEN. ONZE AANPAK WAS TE ‘SOFTY’. IK DENK DAT HIJ TEGENOVER DE JOURNALIST VAN DE JAVABODE ZICH ZELF BELANGRIJK HEEFT WILLEN MAKEN.

ONZE LUITENANT, DE WIED, NOG IN LEVEN EN WONENDE IN LEEUWARDEN, WEET ZICH TE HERINNEREN DAT DEZE MAJOOR DOOR DE OFFICIEREN VAN 3-9 NIET WERD GEACCEPTEERD. DE NOG IN LEVEN ZIJNDE OFFICIEREN VAN 3-9 HEB IK GEVRAAGD OF DE ACTIE R.G IN DEC  47 OOIT EEN ONDERWERP VAN GESPREK IS GEWEEST IN DE MESS DESTIJDS.

HET WAS NOOIT EEN ONDERWERP VAN GESPREK GEWEEST…

IK HEB NA  DE OVERVAL OP ONZE KAMPONGS ALLE KAMPONG HOOFDEN UIT DE OMGEVING BIJELKAAR GEROEPEN EN ZE TOEGESPROKEN, GEZEGD DAT WE MOESTEN BLIJVEN SAMENWERKEN, OM OVERVALLEN TEGEN TE GAAN,  DAT WIJ NIET TEGEN MERDEKA WAREN,  DAT WE DAAR AAN MEE WERKTEN, MAAR DAT DIT ALLEEN OP EEN VREEDZAME MANIER EN IN SAMENWERKING MOGELIJK WAS.

DE AANTIJGING VAN NU TEGEN 3-9 R.I. IS EEN AANWIJSBARE LEUGEN EN  HEEFT ALS DOEL OM ALS DE LAATSTE  MAN VAN 3-9 R.I. ER NIET MEER IS DE CLAIM VOOR EEN MILJARD SCHADEVERGOEDING IN DE WACHT TE SLEPEN. ER ZIJN AL DRIE ADVOCATENKANTOREN BEZIG OM TE TRACHTEN HUN PROVISIE VEILIG TE STELLEN ALS DE REGERING STRAKS DOOR DE KNIEEN GAAT.

OP YOUTUBE ZIJN VERSCHILLENDE FILMPJES TE ZIEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE POGING OM EEN SCHADEVER-GOEDING TE BEWERKSTELLIGEN. OOK HIERIN WORDT WEER EEN BORDJE GETOOND , MAAR NU EEN SOORT GEDENKTEKEN WAAR OP DE GETALLEN ZIJN AANGEPAST. VOOR 9 DEC 47 STAAT NU 431 EN DAARONDER 4 OCT. 48  EEN AANTAL VAN 35 EN VOOR   1950  EEN GETAL 17 IS TOTAAL 483.

DE ACTIE VAN HET” COMITEE” WORDT  ACTIEVER NAAR MATE MEN ER VAN OVERTUIGD IS DAT ER GEEN  3-9 R.I. ERS MEER ZIJN DIE ER TEGEN KUNNEN GETUIGEN, ER WORDEN STEEDS MEER “ BEWIJZEN” GEMAAKT.  ZIE” YOU TUBE”  DE BEWONERS  WORDEN ZINNEN VOORGEKAUWD DIE ZE ALLEEN

 

6.

MAAR HOEVEN TE BEVESTIGEN. EEN VROUW DIE NIET KAN LEZEN EN SCHRIJVEN WORDT EEN BRIEF VOORGELEGD EN GEVRAAGD DEZE DAN MET EEN VINGERAFDRUK TE TEKENEN.

ZE WEET NIET WAT ZE TEKENT. INMIDDELS IS DE VROUW OVERLEDEN WORDT IN HETZELFDE FILMPJE GEZEGD, MAAR REKEN ER MAAR OP DAT DEZE BRIEF BIJ “ DE BEWIJSSTUKKEN “ZAL ZITTEN.

DE FILMPJES OP YOUTUBE LATEN OOK NOG ZEER SUGGESTIEVE BEELDEN  ZIEN VAN EEN GROEP IN JUNGLE OVERALLS GEKLEDE SOLDATEN IN AANVAL EN TAL VAN MILITAIRE VOERTUIGEN. O.A SCOUTCARS EN 3 TONNERS. 3-9 HAD GEEN JUNGLEOVERALLS , GEEN SCOUTCARS. EN  3 TONNERS KONDEN IN R.G NIET EENS KOMEN, VANDAAR DAT R.G. ZO’N AANTREKKELIJK GEBIED WAS VOOR DE BENDES. ZOALS OOK DE ASS. WEDANA ME AL HAD GEZEGD.

OP YOUTUBE DRUIPT DE PROPAGANDA ER AF. TROUWENS OOK OP DE EVENTUEEL IN HET NORMALE NIEUWS, NU,OVER POL. ACTIES, WORDEN ALLEEN MAAR MILITAIREN GETOOND IN JUNGLE OVERALLS , MET TANKS EN VEEL RIJDEND MATERIAAL.

DAT HADDEN WIJ NIET, WE LIEPEN IN TROPENUNIFORMEN DIE WE OP EIGEN KOSTEN LIETEN REPAREREN EN PASMAKEN. WE LIEPEN NACHTPATROUILLES OP  GYMPY’S DIE WE ZELF BETAALDEN EN OVERDAG OP ELKAARS SCHOENEN, OMDAT SOMMIGEN GEEN SCHOENEN MEER HADDEN EN ZE NIET KONDEN WORDEN AANGEVULD.

OP DE FILMS VAN YOUTUBE, WORDT  HET VOORGESTELD ALSOF R.G IN GROTE ACTIE , MET VEEL RIJDEND MILITAIR MATERIAAL ZOU ZIJN OVERVALLEN. JE REINSTE PROPAGANDA.

VOOR NIET INGEWIJDEN WEL HEEL SUGGESTIEF . NIET INGEWIJDEN ZULLEN DIT VOOR WAAR AANNEMEN, MAAR IEDERE GEWONE K.L. SOLDAAT WEET DAT HET NIET WAAR IS EN ERGERT ZICH AAN DE FILMBEELDEN, WAARIN STEEDS WEER MARINIERS MET HUN COMPLETE UITRUSTING IN BEELD KOMEN.  MARINIERS KWAMEN NIET IN DE VERAFGELEGEN KAMPONGS  ALS R.G. DAT WAS VOOR DE K.L. MOEST TE VOET EN ONDERBEMAND.

 

F.H.Dijkstra

Oud sergeant inl. dienst 3-9 R.I.